Ush 18,000
Ush 8,000
Ush 19,000
Ush 27,000
Ush 598,000
Ush 426,000
Ush 846,000
Ush 426,000
Ush 190,000
Ush 148,000
Ush 778,000
Ush 396,000
Ush 142,000
Ush 423,000
Ush 142,000
Ush 67,500